سرسرا (معمای نهایی)

راهنمایی اول

تا زمانی که شما معماهای 6 پاکت دیگر را حل نکرده اید نمی توانید این معما را حل کنید. برای شروع نامه ی ریجر را با دقت بخوانید.

راهنمایی دوم

پاسخ معمای هر 6 پاکت را درون مربع های مخصوص خود قرار دهید سپس نقطه ها را به هم وصل کنید.

پاسخ نهایی

با اتصال هر نقطه ی عدد دار (1 به 2 ، 2 به 3 ، 3 به 4 ، .....) ، هر خط  در هر اتاق از یک حرف عبور می کند.حال اگر حروف را به ترتیب کنار هم قرار دهید کلمه ی "انتقام" به دست می آید.

اتاق پذیرایی

راهنمایی اول

از اینترنت کمک بگیرید.(نام هر تابلو نقاشی بالای آن نوشته شده است).

توجه:با عرض پوزش نقاشی اوفلیا و مدوسا نام هایشان جابه جا خورده اند.

راهنمایی دوم

اگر نام هر نقاشی را در اینترنت جستجو کنید متوجه می شوید که این نقاشی ها با نسخه های اصلی خود مقداری متفاوت می باشند.(چه چیزی در نقاشی حذف و یا اضافه شده است؟)

پاسخ نهایی

1_ بختک=دستبند حذف شده است.حرف مد نظر= "ت".

2_ اوفلیا=گل حذف شده است.حرف مد نظر= "ل".

3_ مدوسا=تعدادی مار حذف شده است.حرف مد نظر= "ا".

4_ بانویی با قاقم=فرق سر آن حذف شده است.حرف مد نظر= "ف".

5_ دختری با گوشواره های مروارید=مروارید آن حذف شده است است.حرف مد نظر= "ی".

حال با کنار هم قرار دادن این پنج حرف به ترتیب کلمه ی " تلافی " به دست می آید.

اتاق مطالعه

راهنمایی اول

اعداد بالای هر نت نشانگر میزان تکرار آن نت می باشد.

راهنمایی دوم

خطوط پایین هر نت نشانگر ترتیب می باشد.

البته خطوط قرمز در حال اجرا می باشند.

پاسخ نهایی

حال با قرار دادن معادل نت ها (حروف)، به ترتیب خطوط قرمز رنگ، کلمه ی " پنهان " به دست می آید.

گلخانه

راهنمایی اول

کارت هارا طبق الگوی برگ ها روی هم منطبق کنید.

راهنمایی دوم

با منطبق کردن برگ ها روی هم:

3+4-2

حاصل می شود که نتیجه عدد 5 می شود.

پاسخ نهایی

کدام یک از گل ها 5 گلبرگ دارد؟

پاسخ "نسترن" می باشد.

اتاق خواب ها

راهنمایی اول

با توجه به نامه و نوشته ی روی کارت، آلفرد زمان مرگش چند سال داشت ؟

راهنمایی دوم

طبق نامه می دانیم که آلفرد در تابستان 1385 به تازگی دو ساله شده است بنابراین او در سال 1833 به دنیا آمده است و از کارت کوچک اینچنین بر می آید او در اکتبر 1852 در اتاق حبس شده بود. بنابراین:

1852-1833=19

حال به کلمات دقت کنید.

پاسخ نهایی

طبق انتهای نامه که ریجر به تعداد کلمات اشاره کرده بود ،19 امین کلمه از ابتدای نامه " قاعده " است.

آشپزخانه

راهنمایی اول

شما در این قسمت به دنبال 6 مقدار هستید.(این مقادیر می تواند یکسان و یا متفاوت باشند)

نکته:هر عددی به توان یک برابر خودش می باشد. بنابراین تعداد تخم مرغ ها=1

راهنمایی دوم

از آنجایی که عدد ساعت مضربی از 5 است و همچنین حاصل ضرب یک عدد در خودش است پس عدد ساعت=25

مقدار گرم کره منهای مقدار گرم شکر برابر است با مقدارگرم آرد منهای مقدار گرم شکر یعنی اینکه :مقدار گرم آرد با مقدار گرم کره برابر است.

پاسخ نهایی

از آنجایی که تعداد قاشق جوش شیرین منهای 3 برابر تعداد تخم مرغ ها است، پس تعداد قاشق جوش شیرین برابر 4 است.

گرم کره 8 برابر تعداد قاشق جوش شیرین است یعنی مقدار گرم کره=32

مقدار گرم کره=مقدار گرم آرد

مقدار گرم آرد =32

حاص جمع مقادیر =-106 پس مقدار گرم شکر=12

 

حال اگر به همان ترتیبی که در برگه خواسته شده مقادیر را به حروف تبدیل کنید(مثال=تعداد تخم مرغ=1 یعنی اولین حرف الفبا که برابر "الف") کلمه ی زیر به دست می آید:

تاریکی

اتاق غذاخوری

راهنمایی اول

اوریگامی کلید حل این معما می باشد.

راهنمایی دوم

 برگه را طوری نگه دارید که حروف وسط به این شکل باشند:

          ک

          مه

حال از چپ و راست و بالا و پایین تا بزنید.

پاسخ نهایی

مربع به دست آمده را پشت و رو خوب نگاه کنید تا کلمه ی "محاکمه" را در آن ببینید.

پاسخ نهایی=محاکمه