برج جادوگر کجاست؟
راهنمایی اول

قسمت پایین نقشه گفته شده ک جادوگر ساکن کدام دهکده است.

راهنمایی دوم

دهکده تاراگون در قسمت D5 نقشه واقع شده است.در آن جا به این اشاره شده  که مورگان در برجی که در غرب دهکده واقع شده است ،می ماند.

پاسخ نهایی

مورگان در قسمت D4 نقشه می باشد.

درهای برج
راهنمایی اول

این درب قطعا با جادو محافظت می شود! آیا چیز مفیدی در مورد قفل های جادویی دیده اید؟ به بخش «حمایت محلی» در «بازار سورین» نگاه کنید.

راهنمایی دوم

از جدول سر دیوید قفل ساز میتوان به ارتباط بین قفل روی در برج و جدول پی برد.

مثال:رنگ آبی با عدد 3 روی در ورودی در جدول به حرف "ف"اشاره دارد.

راهنمایی سوم

حال باید تمام حروف را به ترتیب طبق الگوی گفته شده در راهنمایی قبل، به ترتیب پیدا کنید.

برای این کار باید طناب را دنبال کنید.

یادتان نرود گره طناب در نزدیکی عدد 5 می باشد بنابراین شروع از 5 آبی می باشد.

پاسخ نهایی

با دنبال کردن طناب به اعداد زیر میرسید:

54176912

حال با بررسی آنها در جدول سر دیوید قفل ساز به کلمه ی جادویی زیر میرسید:

کینجاتنو

دریافت تخته ی سالم شماره یک
راهنمایی اول

با نگاه کردن به تخته ی آسیب دیده متوجه میشوید که

این تخته مخصوص وصل کردن کریستال ها با احساسات می باشد.

به بازار سورین سر بزنید.

راهنمایی دوم

در بازار سورین، در دخمه ی آنجلیکا به خواص سنگ ها و ارتباطشان با احساسات اشاره شده است.

پس در نتیجه تو نقشه باید دنبال دخمه ی آنجلیکا بگردی.

پاسخ نهایی

همانطور که در بازار سورین بخش دخمه آنجلیکا گفته شده:

دخمه ی آنجلیکا در بخش شمالی شهرسورین می باشد.

یعنی:G4

حل معمای تخته ی شماره یک

راهنمایی اول

لطفاً کریستال ها را ببرید و شناسایی کریستال هوشیاری را از تخته شماره 1 شروع کنید (نسخه "آسیب دیده" بنفش را استفاده نکنید.) کریستال ها را برگردانید - هدف شما این است که نمادهای پشت کریستال هارا را تفسیر کنید و آنها را به درستی در هفت قسمت دایره ای شکل قرار دهید. وقتی کارتان تمام شد، هر کریستال با یک احساس در دایره مطابقت خواهد داشت. آن احساس را روی کریستال بنویسید.

نمادهای پشت کریستال ها نشانگر یک کلمه می باشند.

راهنمایی دوم

با قرار دادن نمادها بین کلمات دو کلمه ی جدید یا دو جمله ی جدید و یا حتی دو عدد متوالی معنادار با کلمات قبل و بعد آن نماد ایجاد میشود.

به عنوان مثال:

یکی از نمادها عکس جمجمه اسکلت می باشد که نماد "مرگ" می باشد.

حال اگر این نماد را بین دو کلمه ی بازی و شیطان قرار دهید دو جمله زیر حاصل می شود:

بازی مرگ

مرگ شیطان

راهنمایی سوم

برای دیدن تفسیر نماد ها وارد لینک زیر شوید.

https://www.dehkadeh-boardgame.ir/dragonicon/

پاسخ نهایی

شیطان + شر = شیطان شر

شر + یک = شریک

یک + دو = یک، دو (دو عدد متوالی)

دو + شاخه = دوشاخه

شاخه + درخت =شاخه درخت

درخت + جوان = درخت جوان

جوان + مرد = جوانمرد

مرد + کور = مردکور

کور + رنگ = کوررنگ

رنگ + سرد = رنگ سرد

سرد + خانه = سردخانه

خانه + بازی = خانه بازی

بازی + مرگ = بازی مرگ

مرگ + شیطان = مرگ شیطان

حال احساسات روبه روی هر کریستال را بر روی آن بنویسید.

حل معمای تخته ی شماره دو
راهنمایی اول

کریستال ها را بردارید و بر روی احساساتی که از تخته ی شماره ی یک به دست آورده اید تمرکز کنید.

بدین صورت که شما باید احساسات نوشته شده روی کریستال ها را در قسمت های دایره ای شکل  قرار دهید،

به گونه ای ک کلمات نوشته شده رو تخته از تلفیق دو احساس کناره های خودش به وجود بیاید.

راهنمایی دوم

به عنوان مثال:

خشم + شادی =انتقام

پاسخ نهایی

خشم + شادی = انتقام

شادی + غافلگیری = لذت

غافلگیری + ترس = بهت

ترس + غم = ناامیدی

غم + توقع = بدبینی

توقع + خشم = پرخاشگری

احساسی که در این بخش استفاده نشد حس "اعتماد"است.

پس کریستال هوشیاری "یاقوت بنفش" می باشد.

حال باید دنبال جادوگر مورگان بگردی .

جادوگر مورگان کجاست؟

داخل برج جادوگر ،مورگان یادداشتی نوشته بود "تشنه‌ام شد و خودم را غیب کردم و رفتم تا چیزی بنوشم".

جادوگر مورگان به نوشیدنی سرا رفته است=G5

پیدا کردن عجوزه جادوگر واول
راهنمایی اول

در برگه ی دایرت المعارف اژدهاشناسی که لیدی شیولی به شما داد، اطلاعاتی در رابطه با مکان عجوزه ی جادوگر واول وجود دارد.

راهنمایی دوم

شما باید خطوط نگاه اژدها ها را دنبال کنید.برای این کار از اژهایی که درون نشان رسمی پادشاهی قدرتمند سورین(پایین نقشه )است.شروع کنید.
با شروع از این اژدها، خطی را در جهت نگاه اژدها بکشید. وقتی نگاهش با اژدهای دیگری قطع شد، نگاه دومی را دنبال کنید الی آخر.

راهنمایی سوم

عجوزه ی جادوگر در قسمت B2 که آخرین اژدهایی است که شما در این معما به آن رسیده اید، نیست.

باید ببینید این اژدها به کجا نگاه می کند.

پاسخ نهایی

اگر نگاه اژدهای در B2 را دنبال کنید متوجه میشوید که به خانه ی C1 نگاه می کند.

عجوزه ی جادوگر در قسمت C1 نقشه می باشد.

برای دیدن حل کامل این معما وارد لینک زیر شوید

https://www.dehkadeh-boardgame.ir/dragonvavelwitch/

نحوه ی پیدا کردن نام اژدهای مادر

راهنمایی اول

ایکار گفته ک دوست داره افق نگاهش بر مرکز کائنات باشه.پس شما مرکز گردونه ی جادویی رو بر روی نقطه ی مشکی رنگ روی کاغذ جوری قرار دهید که دقیقا منطبق شوند.

راهنمایی دوم

"من بر خلاف زمان حرکت خواهم کرد" یعنی گردونه را خلاف جهت  عقربه های ساعت بچرخانید.

هنگامی که نقطه ی قرمز بر یکی از سوراخ های دور گردونه ی جادویی (سوراخ های روی نوار قهوه ای پر رنگ)

که کنارشان عدد می باشد، منطبق شد.طرح داخلیه همان عدد،داخل گردونه را با خودکار بکشید.

برای دیدن طرح نهایی و فیلم آموزشی وارد لینک زیر شوید.

https://www.dehkadeh-boardgame.ir/dragonflowerhint/

پاسخ نهایی

طرح نهایی عکس یک گل می باشد.

نام اژدهای مادر "گل" می باشد.

پیدا کردن مکان تخم طلایی
راهنمایی اول

در یادداشت ایکار یک سری حروف انگلیسی تکرار شده است که باید رمزگشایی شود.

راهنمایی دوم

هر کدام از حروف و تکرارشان نشانگر مختصات روی نقشه می باشند.

B2,G2,D2,E2,F3,C7,D2,I5,E4,C4

راهنمایی سوم

باید وارد مختصات به دست آمده شوید تا یک سری حروف به دست آورید.

البته در یک سری از مختصات برای به دست آوردن حرف مد نظر باید به اسم آن منطقه دقت کنید.

ترتیب مهم می باشد.

پاسخ نهایی

B2=ج

G2=ز

D2 دفعه ی اول=ی

E2=ر

F3=ه

C7=آ

D2 =دفعه ی دوم=ف

I5=نام منطقه مهم است.انتهای تنگه ی فلورات به آخرین

حرف اشاره دارد یعنی= ت

E4=ا

C4=ب

"جزیره آفتاب"

حال سوار اژدها شوید و به سمت جزیره آفتاب بروید.

(داخل سایت جزیره آفتاب را وارد کنید و بروید به آن مختصات)