قسمت اول

1_ یک عدد روزنامه

2_ یک عدد برگه پاسخ نهایی قسمت اول

3_ یک عدد برگه رستوران لوکا

4_ یک عدد پاکت نامه

5_ یک عدد برگه کلوپ معروف خاندان

6_ یک عدد کارت عضویت

7_ یک عدد برگه گلاتریا لوکا

8-دو عدد برگه متفاوت

9-یک عدد برگه ی ابتدا من را بخوانید

قسمت دوم

1- پاکت A شامل یک عدد برگه

2-پاکت B شامل دو عدد برگه

3- پاکت C شامل 4 عدد کارت بازیکن

4- پاکت D شامل 3 عدد برگه

5-پاکت E شامل دو عدد برگه

6- یک عدد پاکت نامه

7- دو عدد برگه متفاوت

8-برگه ی پاسخ نهایی