راهنمایی پرداختی های کسب و کارها

راهنمایی اول

با استفاده از یادداشت تامپسون متوجه میشویم مبلغی که هر کسب وکار باید به شهردار بپردازد مساویست با: ضرب اعداد آدرس ها در عددی که برونو کاستا در پیغام خود نوشته است.

راهنمایی دوم

(A) بازار ترزا:

دلار 4160 = 10 * 416

(B) هتل گالن و زمین گلف:

دلار 5630 = 10 * 563

(C) سینما رجیو:

دلار 9210 = 10 * 921

(D) سبک نمو:

دلار 8300 = 100 * 83

(ٍٍE) کمپانی چای FTEA:

دلار 12700 = 100 * 127

حال جمع مبالغ می شود: 40000 دلار

راهنمایی سوم

18330=21670 - 40000

حال جمع پرداختی های کدام مشاغل 18330 می شود؟

این مشاغل به شهردار تامپسون پولی پرداخت نکرده اند.

 

پاسخ نهایی

کمپانی چای FTEA:

12700

هتل گالن و زمین گلف:

5630

18330 = 5630 + 12700

 بنابراین کمپانی چایFTEA و هتل گالن و زمین گلف پرداختی های خود را به شهردار تامپسون انجام نداده اند.