پاکت A (خبرنامه هفتگی)

راهنمایی اول

در تمامی خبرها یک کلمه به اشتباه نوشته شده.(به صورت معنایی ،نه املایی).

راهنمایی دوم

کلمات اشتباه را پیدا کرده و کلمات مناسب را جایگزینش کنید.

راهنمایی سوم

1-آب==باد

2-بود==داشت

3-کمین==زمین

4-داغ دار==گازدار

5-شربت==تربیت

6-فرهنگسرای==بیمارستان

7-بود==گرفت

8-پایان==آغاز

9-آفات==ساعات

راهنمایی چهارم

نقطه های قرمز رنگ به شما خواهند گفت که کدام حرف از کلمه ای که جایگزین کردید مد نظر است.

مثال:

در مورد 1 کلمه ی باد با آب جایگزین می شود و از آنجا که یک نقطه قرمز زیر عدد 1 وجود دارد پس اولین حرف از کلمه ی باد مد نظر می باشد، که می شود

"ب"

پاسخ نهایی

1- "ب"

2- "ا"

3- "ز"

4- "ا"

5- "ر"

6- "ت"

7- "ر"

8- "ز"

9- "ا"

پاسخ نهایی: "بازار ترزا"

پاکت B (دعوتنامه)

راهنمایی اول

کلمات نیمه ی پایین با نمادهای نیمه بالا ارتباط دارند.

راهنمایی دوم

تعداد حروف هر خط را در نیمه پایین با تعداد نمادهای همان خط در نیمه ی بالا را بشمارید.

راهنمایی سوم

هر نماد نشان دهنده ی دو حرف است.

"ش م"

" ا ب"

راهنمایی چهارم

حال که معنی تمام نمادهارا میدانید در کارت کوچک به جای نمادها دو حرف متناظر با همان نماد را قرار دهید.

(از راست بنویسید.)

پاسخ نهایی

پاسخ نهایی: "هتل گالن زمین گلف"

پاکت C (کارت های بیسبال)

راهنمایی اول

در روزنامه گازتا به 4 عدد کارت بیسبال اشاره شده است.

راهنمایی دوم

نمادهای پشت کارت های بیسبال (چوب بیسبال، کلاه، جام، توپ بیسبال) را دقیقا بر روی همین اجزا در روزنامه ی گازتا (صفحه ی 4) منطبق کنید.

خطوط کوچک زیر این نمادها در روزنامه باید با گوشه ی کارتها منطبق شوند.

راهنمایی سوم

حال فلشی که در گوشه سمت چپ، بالا (عداد داخلش می باشند)، به کدام کلمه یا کلمه ها اشاره می کنند.

راهنمایی چهارم

کارت اول به کلمه ی "فروش" اشاره می کند.

کارت دوم به کلمه ی "بلیط" اشاره می کند.

کارت سوم به کلمه ی "برای" اشاره می کند.

کارت چهارم به کلمات "تماشای فیلم" اشاره می کند.

پاسخ نهایی

"فروش بلیط برای تماشای فیلم": این جمله به سینما رجیو اشاره دارد.

پاسخ نهایی: "سینما رجیو"

پاکت D (پارک آرلینگتون)

راهنمایی اول
  • از دستورالعمل‌های «نحوه ی انجام شرط بندی» استفاده کنید تا بدانید شرط‌بندی و برد چگونه کار می‌کند. مهم است بدانید که سه نوع شرط وجود دارد. همچنین مهم است که بدانید وقتی برنده می‌شوید، شرط اولیه خود را پس می‌گیرید، اما وقتی می‌بازید، شرط اولیه خود را پس نمی‌گیرید. دو فرم شرط بندی هر کدام شامل 5 شرط مجزا از یک مسابقه است. اسب های رتبه اول، دوم و سوم را که مبلغ کل پرداخت های صحیح را در هر دو صورت شرط بندی ارائه می دهند، مشخص کنید.

  •  
راهنمایی دوم

ابتدا با نگاه کردن به فرم های شرط بندی مشخص کنید که اگر هر شرط درست بود چه قدر برنده می شدید.

برای فرم win & place

سالی نورس (win)=3 دلار

مینوتار (win)=6 دلار

ویندی سیتی(place)=5 دلار

ولتیر(place)=10 دلار

دبلور آمتیس(place)=8 دلار

برای فرم show

دوک لئو(show)=3 دلار

مینوتار(show)=2 دلار

پائول بونیان(show)=5 دلار

پرنس پت(show)=4 دلار

دبلور آمتیس(show)=6 دلار

 

راهنمایی سوم

برای فرم win/place

11 دلار برد و 15 دلار مبلغ کل پرداختی یعنی 4 دلار برای شرط بندی صرف شده که منجر به برد 11 دلار شده است.

بنابراین از این فرم تنها دو شرط هر کدام به ارزش 2 دلار پیروز شده است.

برای فرم show

9 دلار برد و 13 دلار مبلغ کل پرداختی یعنی 4 دلار برای شرط بندی صرف شده که منجر به برد 9 دلار شده است.

بنابراین از این فرم تنها دو شرط هر کدام به ارزش 2 دلار پیروز شده است.

راهنمایی چهارم

برای فرم win/place

برای این فرم تنها دو حالت وجود دارد:

سالی نورس  مقام اول و دبلور آمتیس به مقام دوم رسیده باشد.(8+3=11دلار)

و یا اینکه:

مینوتار به مقام اول و ویندی سیتی به مقام دوم رسیده باشد.(5+6=11دلار)

برای فرم show

برای این فرم تنها دو حالت وجود دارد:

دوک لئو  مقام اول تا سوم و دبلور آمتیس نیز به مقام اول تا سومی رسیده باشد.(6+3=9دلار)

و یا اینکه:

پائول بونیان به مقام اول تا سومی و پرنس پت نیز  به مقام اول تا سومی رسیده باشد.(5+4=9دلار)

راهنمایی پنجم

از آنجایی که دبلور آمتیس در دو فرم شرط بندی یکی از احتمالات بوده پس دبلور آمتیس قطعا به مقام دوم رسیده است بنابراین سالی نورس مقام اول را کسب کرده و دوک لئو مقام سوم را.

راهنمایی ششم

به یادداشت تامپسون دقت کنید. قسمت D

نکته مهم:از آنجایی ک نام اسب ها دو کلمه ای است پس پاسخ نهایی نیز دو کلمه ای خواهد بود.یعنی برای سالی نورس که مقام اول را کسب کرده باید حروف "س" و "ن" را استخراج کنید که "س" حرف اول کلمه ی اول می باشد و "ن" حرف اول کلمه ی دوم می باشد.

پاسخ نهایی

مقام اول: سالی نورس=="س"  "ن"

مقام دوم: دبلور آمتیس=="ب" "م"

مقام سوم: دوک لئو=="ک" "و"

پاسخ نهایی: "سبک نمو"

پاکت E (برنامه رادیویی)

راهنمایی اول

همانگونه ک در یادداشت تامپسون در رابطه با پاکت شماره E اشاره شده، باید دنبال حروف بگردید.(دقت کنید در این معما حروف به صورت انگلیسی می باشد).

راهنمایی دوم

در جدول پخش برنامه های رادیویی هر برنامه زمان پخشش با مستطیل های تو پر مشخص شده است(به رنگ سیاه). حال شما در برگه ای که درون مستطیل ها نام برنامه ها را نوشته اند، باید هر شماره را به ترتیب از چپ به راست مستطیل پر شده در جدول پخش برنام های رادویی را جدا کرده و همانگونه که در جدول هستند به ترتیب از چپ به راست درون یک کاغذ بکشید.

راهنمایی سوم

1- نمایش باب مکسول + سفرنامه میلنر 

" F "

راهنمایی چهارم

2- بچه های خوش شانس +  تقدیر کلاسیک + بچه های خوش شانس 

" T "

راهنمایی پنجم

3- تقدیر کلاسیک + ماجرا جویی پاتریشیا و موریس

" E "

 

راهنمایی ششم

4- نمایش باب مکسول + سفرنامه میلنر  + نمایش باب مکسول

" A "

پاسخ نهایی

پاسخ نهایی: "کمپانی چای FTEA"

معمای نهایی

راهنمایی اول

طبق یادداشت تامپسون اعداد آدرس کسب وکار هایی که به دست آوردید را باهم جمع کنید.

راهنمایی دوم

پاکت (A)=بازار ترزا، 416

پاکت (B)=هتل گالن زمین گلف، 563

پاکت (C)=سینما رجیو، 921

پاکت (D)=سبک نمو، 83

پاکت (E)=کمپانی چای FTEA 127

راهنمایی سوم

اگر اعداد آدرس ها را جمع کنید حاصل "2110" می شود.

حال تمام حروف بالا را به ترتیب اعداد بالا  به جلو شیفت دهید و این عمل را تا جایی که حروف تمام شوند تکرار کنید.

به طور مثال:

حرف اول "ث" می باشد که باید 2 بار آنرا به جلو شیفت دهید که می شود: "چ".

حرف دوم "و" می باشد که باید 1 بار آنرا به جلو شیفت دهید که می شود: "ه".

حرف سوم "گ" می باشد که باید 1 بار آنرا به جلو شیفت دهید که می شود: "ل".

حرف چهارم "ه" می باشد که خودش را مینویسیم ، "ه".

حال دوباره این عمل را تا انتها تکرار کنید.

راهنمایی چهارم

با تکرار الگوریتم راهنمایی قبل شما به جمله ی زیر خواهید رسید.

"چهل هزار دلار برای چشم بستن بر روی اتفاقات روز ولنتاین از طرف میلانو".

پاسخ نهایی

کیو آر کد روی برگه ی  حل معمای نهایی را اسکن کنید و جمله ی به دست آمده را با فاصله بین کلمات (دقیقا به شکل زیر) وارد کنید:

"چهل هزار دلار برای چشم بستن بر روی اتفاقات روز ولنتاین از طرف میلانو"