نمایش یک نتیجه

مافیا (سه سناریو:پدرخوانده، جوکر، ناتو وتفنگدار)

95,000 تومان
در بازی مافیا دو گروه شهروند و مافیا وجود دارد.مافیاها که در اقلیت هستند پس از روز معارفه در شب بیدار می شوند و یکدیگر را می شناسند و در طول روزهای بازی با اتهام زدن به شهروندان باید آن ها را از شهر بیرون کنند.شهروندان یکدیگر  را نمی شناسند و باید سعی کنند با پیدا کردن یکدیگر مافیا ها را از بازی بیرون کنند.گروه مافیا سعی می کنند شهروندان را فریب دهند و دونه دونه آن هارا بکشند.اگر تعداد مافیا با شهروندان برابر شود،در این صورت گروه مافیا برنده بازی اعلام می شود.